www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zobacz, kogo oskar?aj? o zarabianie na tragedii!

D?ugo nie trzeba by?o czeka? na pierwsze oznaki HIPOKRYZJI.

Katastrofa samolotu prezydenckiego w Smole?sku poruszy?a nawet najbardziej ozi?b?ych. Nie roztrz?samy, czy przejawy wspó?czucia, ?alu i smutku spowodowane ?mierci? 96 Polaków by? chwilowe czy trwaj? nadal.

Przyznacie, ?e ka?dy bez wzgl?du na wiek, p?e? czy status spo?eczny zupe?nie inaczej prze?ywa swój smutek.  Jedni zap?acz? na chwil?, inni wylewaj? ?zy o wiele d?u?ej. Jeszcze inni nie roni?c ?ez k??bi? w sobie silne emocje.Wa?ne jednak aby pami?ta?  o tej strasznej tragedii.

W sieci pojawia si? ca?a masa smutnych komentarzy, wirtualnych zniczy, wierszy, kondolencji. Nie tylko zwykli ludzie wyra?aj? swój ból. ?alem dziel? si? tak?e gwiazdy. I tu pojawi?y si? pierwsze mocne s?owa krytyki.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>