www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Weronika nie ta?cz w finale!

Czy Weronika Ksi??kiewicz po operacji kr?gos?upa, rehabilitacji w toku powinna wyst?pi? za kilka tygodni w finale „Ta?ca z gwiazdami”?

Wasza opinia na ten temat jest bardzo zró?nicowana. Oczywi?cie wi?kszo??, cho? tylko 33% uwa?a, ?e taki krok jest g?upot?, bo zdrowie to najwy?sza warto??.

19% oczekuje, ?e Ksi??kiewicz, jednak zaprezentuje si? w finale.

Niestety przy okazji tej sondy, okaza?o si?, ?e Weronika wcale nie ma wielu fanów. A? 22% ankietowanych wybra?o odpowied? „Weronika w ogóle mnie nie interesuje”. Czy?by jej zwi?zek z du?o starszym Krzysztofem Latkiem,

opinia „twardej sztuki”,

wyst?py w wielu show rozrywkowych,

a nawet sesja rozbierana … nie przysporzy?y jej popularno?ci?

No, a na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Cho? show TVN-u „Taniec z gwiazdami” ma wielomilionow? ogl?dalno??, jak si? okazuje a? 20% z Was po prostu nie ogl?da tego programu.

Reasumuj?c, pozostaje nam ?yczy? Weronice Ksi??kiewicz pomy?lnych decyzji,

a wam cz?stszego odwiedzania naszej strony.

Bo nawet, je?li nie ogl?dacie „Ta?ca z gwiazdami” w telewizji,

u nas zawsze znajdziecie aktualn? i najbardziej obszern? w sieci fotorelacj? z ka?dego

odcinka …

Dzi?kujemy za udzia? w sondzie i zapraszamy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>