www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski si? w?cieknie?!

Zespó? Micha?a, Ich Troje nie zakwalifikowa? si? do konkursu „Premier” na festiwalu w Opolu.  ?ona Micha?a zreszt? te? …

Mo?e Micha? nie b?dzie szala? ze z?o?ci, bo, jak si? okazuje nie tylko Ich Troje, jako zespó? nie zakwalifikowa?o si? do konkursu, ale tak?e solowe zg?oszenie ?ony Micha?a Ani Wi?niewskiej nie zosta?o przyj?te …

Wi?niewski_Micha?_Wi?niewska_Anna

Dobrze pami?tamy, jak Micha?owi trudno jest prze?kn??, fakt, ?e jego ?ona  mo?e osi?ga? wi?cej, ni? on sam. Tak by?o kiedy? w przypadku Marty Wi?niewskiej – Mandaryny, czemu teraz mia?oby by? inaczej?

Wi?niewski_Micha?_Wi?niewska_Anna

Dlatego, gdyby Ania Wi?niewska dosta?a si? do konkursu Premier pewnie Wi?nia wyrzuca?by na swoim blogu emocje, nie zawsze wyra?one w cenzuralnych s?owach. A tak, pora?k? ponie?li oboje, wi?c Micha? zamieszcza tylko notk? …

Niestety, zespó? Ich Troje z piosenk? „Ju? Wiem” oraz Anna „Aniqa” Wi?niewska nie zakwalifikowali si? do konkursu Premiery Opolskie na Festiwalu w Opolu. Artystów wybiera?a komisja, która nie by?a przychylna zespo?owi. Potwierdzi?a si? tylko regu?a, ?e zespó? Ich Troje nigdy nie móg? polega? na ró?nego rodzaju komisjach, zawsze jednak ze wszystkich stron mia? wsparcie Fanów i Publiczno?ci.” (Fakt)

Wi?niewski_Micha?_Wi?niewska_Anna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>