www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wieczorkowski czeka na narodziny dziecka!

Wszyscy si? zastanawiaj?, czy temperamentny Janek zmieni si? po narodzinach dziecka …

Jego dziewczyna, Urszula Kaczmarczyk, jest w ci??y. Poród ju? nied?ugo. Czy obowi?zki rodzicielskie zmieni? aktora?

Wieczorkowski_Jan

Mo?e wp?yn? na niego troche uspokajaj?co i dzi?ki nim nabierze on og?ady?

Wieczorkowski_Jan


Trudno powiedzie?, czy w przypadku Wieczorkowskiego nie b?dzie wr?cz odwrotnie, chocia? znane s? przyk?ady, ?e nawet najbardziej porywcze charaktery by?y utemperowane, gdy na ?wiecie pojawia?o si? dziecko …

Zobaczymy, jak to b?dzie w przypadku Janka.

Wieczorkowski_Jan


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>