www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Villas po?yczy?a struny g?osowe?

Violetta Villas, niekwestionowana diva polskiej estrady wyst?pi?a dla Polsatu w „Jak oni ?piewaj?”.  Jej wyst?p ca?y czas wisia? jednak na w?osku.


Dla wokalistki przyszed? czas spadku formy. Gwiazda pojawi?a si? w „JO?”, pomimo z?ego samopoczucia. Odcinek by? pe?ny dramaturgii. Piosenkarka wesz?a do studia za pomoc? innych osób, mia?a spore problemy z poruszaniem si?, a nawet mówieniem.

To jednak nie wszystko. Jej udzia? we w?asnej piosence „Nie ma mi?o?ci bez zazdro?ci” zosta? ograniczony do minimum.
Villas nie mie?ci?a si? w rytmie, potem nie mog?a wydoby? g?osu. Na szcz??cie na koniec utworu problemy chwilowo min??y i zacz??a ?piewa? pi?kne, d?ugie d?wi?ki, które uzupe?ni?y Chamskiego w dwug?osie.


Artur Chamski, z którym ?piewa?a w duecie uratowa? ca?? sytuacj?. Wy?piewa? cztery szóstki od jurorów, g?osy widzów  i gromkie brawa.

Ogromnie prze?y? wyst?p i niepewno??, która mu towarzyszy?a. Sam wreszcie odzyska? g?os po d?u?szej niedyspozycji i zaprezentowa? si? w najlepszej formie –  niemal jak gdyby ?piewa? strunami samej Villas.
Na temat Villas zacz??o kr??y? kilka hipotez. Jedna mówi o jej z?ym samopoczuciu i chorobie, druga o chwilowej „niedyspozycji”. „Dzie? przed programem nie mog?a z siebie wydoby? z g?osu. Omal nie zamarli?my ze strachu” –  opowiada jeden z pracowników produkcji show.

Trzecia hipoteza dotyczy ogromnego stresu, którego do?wiadczy?a gwiazda. Jej kilkuletnia nieobecno?? na scenie spowodowa?a, ?e wycofa?a si? z regularnego ?piewania na ?ywo przed tak du?? publiczno?ci?. Dzi? ka?dy jej wyst?p okupiony jest ogromnym wysi?kiem psychicznym.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>