www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska pokona Górniak … wiekiem!?

Ci?gle jeszcze nie wiadomo oficjalnie kto dostanie jedn? z g?ównych ról w nowej wersji musicalu „Metro”. Natasza Urba?ska czy Edyta Górniak? Ale s? ju? pewne „przecieki” …

Im bli?ej ko?ca tym bardziej jest pewne to, ?e Edyta Górniak (37 l.), która wyst?pi?a w pierwotnym musicalu nie zostanie zaanga?owana w tej wspó?czesnej wersji.

Górniak_Edyta

Powód? Wcale nie chodzi tu o kwesti? „uk?adów” i podejrze?, ?e Natasza Urba?ska (32 l.)ma wi?ksze szanse, bo jest ?on? jednego z decydentów Janusza Józefowicza.

Urba?ska_Natasza_Józefowicz_Janusz

Wi?c o co chodzi? O wiek aktorów, którzy maj? zagra? a „Metrze”. Zakulisowe ploteczki mówi?, ?e „Metro” jest dla m?odych, a tym, którzy grali w jego pierwszej wersji (mi?dzy innymi Górniak) ju? troch? lat przyby?o …

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>