www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

U Wi?niewskich jak w ko?owrotku!

Ledwo przebrzmia?y wie?ci o powa?nym kryzysie u Wi?niewskich a tu si? okazuje, ?e wszystko w porz?dku?

Na ?amach magazynu „Gwiazdy” Ania Wi?niewska dementuje wiadomo?ci o problemach ma??e?skich. Ca?kiem niedawno opinia publiczna us?ysza?a o kryzysie i negatywnym nastawieniu Micha?a Wi?niewskiego do solowej kariery Ani. Teraz dowiadujemy si?, ?e Micha? nie ma nic przeciwko a nawet b?dzie wspiera? ma??onk?..”Tak jak i w ?yciu, tak i przy realizacji jednego z moich najwi?kszych marze? Micha? z pewno?ci? b?dzie obecny. Ufam mu i s?ucham jego rad„.

Co do oczekiwanego albumu Ani Wi?niewskiej to chyba si? go nie doczekamy!  Mia? by? wydany pono? ju? rok temu…”Kr??ek mia? si? ukaza? 14 lutego. Wszystko by?o przygotowane, ale nag?a odmowa producentów z powodu praw do piosenek, które chcia?am wykorzysta?, zawa?y?a na sprawie„- wyja?nia Ania.

Co? tu nie gra i niestety ma chyba na imi? Micha?. Jak zwykle czas poka?e, co z tego wyniknie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>