www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Taniec z gwiazdami” zniknie z anteny?!

Co si? sta?o z najwi?kszym show stacji TVN?

Kolejna edycja tanecznego show „Taniec z gwiazdami” to ju? 9 z kolei. Pocz?tki programu odnosi?y ogromne sukcesy, jednak wraz z  mijaj?cym czasem sukces ten troch? przyblad?. Dlaczego? Wydaje si?, ?e powodem takiego stanu rzeczy by? dobór gwiazd, a raczej brak wielkich gwiazd, które chcia?yby bra? udzia? w tego typu show. Co robili producenci programu? Chwytali si? czego tylko mogli i anga?owali ma?o znane „gwiazdki”.

Efektem tych nasilaj?cych si? braków znanych uczestników programu jest skrócenie maj?cej si? rozpocz?? edycji o 1 odcinek. Zamiast 13, ta edycja b?dzie sk?ada? si? z 12 odcinków (witrualnemedia.pl).

Nie trudno si? domy?li?, ?e aktualny sk?ad nie jest jeszcze zamkni?ty, ci?gle trwaj? poszukiwania gwiazd, które zgodz? si? na udzia? w programie.

Mo?e z czasem idea programu ulegnie zmianie i zamiast „Ta?ca z gwiazdami”, b?dziemy ogl?da? show „Ta?cz i zosta? gwiazd?”, bo uczestnikami byliby nikomu nie znani ludzie. Chyba, ?e taneczne show czeka rych?a kl?ska i zniknie ostatecznie w przysz?ym roku z anteny? Zobaczymy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>