www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tajemnicza choroba Ksi??kiewicz

Weronika Ksi??kiewicz poinformowa?a, ?e zmaga si? z chorob?. Nie ujawni?a jednak o jak? chorob? chodzi.

Weronika Ksi??kiewicz wycofa?a si?  z show w pierwszym odcinku „Ta?ca z gwiazdami”.
Decyzja aktorki zaskoczy?a wszystkich – nawet jurorów tanecznego show. „S? w ?yciu chwile, kiedy los planuje za nas. W moim ?yciu taka chwila w?a?nie nadesz?a, w zwi?zku z tym musz? zrezygnowa? z udzia?u w programie” – powiedzia?a Ksi??kiewicz na pocz?tku pierwszego odcinka IX edycji „Ta?ca z gwiazdami”.

Weronika podkre?la?a, ?e nie wiedzia?a o chorobie. „To nie kontuzja. Ale dzi?ki programowi musia?am zrobi? szereg bada? i stan zdrowia spowodowa?, ?e musz? zrezygnowa?” – doda?a.
Nieoficjalnie wiadomo, ?e aktorka b?dzie chcia?a wyst?pi? w kolejnej, jednocze?nie ostatniej edycji tanecznego programu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>