www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc po?ar? si? o kas? z m??em Figury!

Czy to koniec wspania?ej m?skiej przyja?ni, jaka ??czy?a Borysa z Kaiem Schoenhalsem?

„Plany rozwoju lokalu w Krainie Wielkich Jezior by?y pi?kne. Pe?en entuzjazmu Borys w?o?y? du?o pracy i pieni?dzy w realizowanie pomys?u swojego przyjaciela. Niestety, marzenia o fortunie, któr? mieli na niej zbi?, nie zi?ci?y si?. Pomimo ?e miejsce nale?a?o do s?awnych osób, nie przynios?o takich zysków, na jakie liczyli w?a?ciciele.


To w?a?nie poró?ni?o panów. Szyc przesta? tak cz?sto spotyka? si? z Kaiem, a na imprezach od dwóch miesi?cy widywany jest w zupe?nie innym towarzystwie.”
– donosi Fakt.

Szkoda, ?e nie wszyscy pami?taj?, ?e zw?aszcza dzisiaj trudno o dobrych przyjació?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>