www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Problemy Oli Kwa?niewskiej!

Córka by?ego prezydenta nie ma ?atwego ?ycia. W my?l powiedzenia, trudne jest ?ycie ksi??niczki, menad?erka Oli wylewa jej smutki …


„Wszyscy oczekuj? od niej, ?e b?dzie rozwa?n?, dystyngowan? kobiet?. Wszystko, co robi, traktowane jest bardzo powa?nie. Ola, jako córka prezydenta, czuje presj?, wie, ?e inni patrz? jej na r?ce.

Kwa?niewska_Ola_Kwa?niewska_Jolanta

(…) Ona ma bliskie relacje z rodzicami, ale ?yje przecie? swoim ?yciem. Mieszka sama, pracuje, ma narzeczonego. To weso?a, spontaniczna dziewczyna. A nie nad?ta, przesadnie powa?na arystokratka. M?czy j? to, ?e ci?gle musi to udowadnia?.” (Fakt)

Kwa?niewska_Ola

Ka?dy ma swoje powa?ne problemy. Ale to nie pierwszy przypadek, który potwierdza, ?e po osi?gni?ciu pewnego statusu spo?ecznego i komfortu finansowego, nawet b?aha sprawa mo?e urosn?? do rangi problemu.

I cho? faktycznie takie bycie pod lup? mo?e by? czasem m?cz?ce, to nikt chyba nie zaprzeczy, ?e bycie córk? Aleksandra i Jolanty Kwa?niewskich bardzo Oli u?atwi?o wiele ?yciowych kwestii.

Kwa?niewska_Ola_Kwa?niewska_Jolanta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>