www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Prawdziwe powody rozstania Kayah i Karpiela!

Wokalistka po?wi?ci?a si?!?

Szok! Czy mo?na zostawi? kogo?, kogo si? bardzo kocha tylko po to, aby da? mu szcz??cie!?


Dzisiejszy Fakt donosi o prawdziwych powodach rozstania Sebastiana i Kayah.

Z biegiem lat wokalistka zacz??a zdawa? sobie spraw?, ?e nie da Sebastianowi tego, co mo?e da? mu m?odsza kobieta. Dlatego postanowi?a umo?liwi? mu stworzenie prawdziwego domu z kobiet?, która urodzi mu dziecko i nie b?dzie mia?a takiego baga?u do?wiadcze? jak ona.

Kayah wie, ?e Sebastian jak ka?dy góral jest mocno przywi?zany do rodzinnych tradycji. Tak?e jego matka by?a coraz bardziej zatroskana nieformalnym zwi?zkiem, w który zaanga?owa? si? syn. Do ostatecznej decyzji o rozstaniu Kayah dojrzewa?a powoli.

Kayah

Ten niemal melodramatyczny ton nadaje ca?ej sprawie smutnego wyrazu. Kayah, któr? z wci?? formalnym m??em Rinke Rooyensem nie ??czy nic oprócz syna Rocha, decyduje o rozstaniu z ukochanym dla jego „dobra”. Trzeba nie lada odwagi, aby dokona? takiego wyboru.

Znajomi by?ych kochanków donosz?, ?e to trudne dla obojga, bo prawdziwej mi?o?ci nie da si? wymaza? z dnia na dzie?…

Czy b?d? w stanie u?o?y? sobie ?ycie na nowo, ka?de z osobna?

Karpiel_Bu?ecka_Sebastian_Kayah

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>