www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Porzucony Koterski p?acze po rozstaniu?

Micha? rozsta? si? z Beat? Sadursk?

Mimo, ?e ich rozstanie nast?pi?o ju? par? miesi?cy temu, Micha? ci?gle prze?ywa ten fakt

„To jedyna kobieta, z któr? rozsta?em si? w przyja?ni. Ona jest po prostu wyj?tkowa, by?a bez w?tpienia moj? wielk? mi?o?ci?. Dlatego tak bardzo zale?y mi na tym, ?eby?my wci?? mieli ze sob? dobry kontakt” (Fakt)

Podobno Koterski przyznaje, ?e zako?czenie ich zwi?zku mia?o przyczyny w jego post?powaniu, ale wida? Misiek, który potrafi si? nie?le wyg?upia?, wtedy, kiedy nale?y zachowa? powag?, potrafi ..

„Wszystko co nas spotyka dzieje si? w jakim? celu. Dzi? jestem m?drzejszy o nowe do?wiadczenia i mam nadziej?, ?e nie pope?ni? dawnych b??dów” (Fakt)

Czy teraz b?dziemy mieli do czynienia z powa?nym i wiele m?drzejszym Mi?kiem Koterskim?

Szczerze, co? trudno nam sobie to wyobrazi? …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>