www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pani Ewo, có? za kreacja?!!

W takiej oto kreacji Ewa Kukli?ska wyst?pi?a podczas uroczysto?ci og?aszania listy wp?ywowych Polek!

Prowokuj?cy, pod ocen?, absorbuj?cy uwag?, szokuj?cy! Nawet gdyby Ewa Kukli?ska nic nie za?piewa?a a tylko si? pokaza?a efekt by?by z pewno?ci? podobny. Do ?piewu i g?osu ju? przywykli?my. Do podobnych strojów dopiero zaczynamy!!!

I mo?na by si? rozwodzi?, po co i dla czego z tym, ?e przecie? to wszystko jest dzisiaj normalne w ?wiecie sztuki i rozrywki. Trzeba przyci?ga? uwag?!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>