www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ostatnie po?egnanie Michaela…

Jedena?cie tysi?cy widzów, rodzina, przyjaciele, wokali?ci, miliony przed telewizorami. ?miech i ?zy. Muzyka i wspomnienia – tak po?egnali?my Michaela Jacksona.

Hala Staples Center w Los Angeles wype?ni?a si? po brzegi, a i tak nie wszyscy ch?tni mogli uczestniczy? w po?egnaniu Króla Popu. Dlatego dla milionów fanów wielkiego muzyka ustawiono ogromne telebimy, a transmisja z uroczysto?ci po?egnalnych dociera?a do najdalszych zak?tków ?wiata. Ceremonia po?egnalna przebiega?a w wyj?tkowej atmosferze. Jak mo?na si? domy?li?, nie zabrak?o piosenek Michaela, zarówno tych, jakie wykonywa? na pocz?tku swej kariery, kiedy ?piewa? w rodzinnym zespole The Jackson’s Five, jak i wielkich hitów, które wykonywa? solo. Przy wspania?ych piosenkach najlepszego wokalisty ?wiata zgromadzeni bawili si? jak na planowanym koncercie Michaela, który, niestety, nie doszed? do skutku; wszyscy ?piewali, ta?czyli, klaskali. Ale te? wzruszali si?, zw?aszcza wtedy, gdy z g?o?ników pop?yn??y znajome melodie ballad. Zw?aszcza jedna z nich nabra?a tego dnia wyj?tkowego znaczenia: ,,Nie jeste? sam, jestem tu, z tob?”…

Wspomnienia pryjació?
W?ród znajomych, którzy nie mieli tremy przed tak ogromn? publiczno?ci? i nie obawiali si? ?ez wzruszenia znalaz?a si? Brook Shields. Znana mi?dzy innymi z ,,B??kitnej Laguny” aktorka podkre?la?a, jak wiele ??czy?o j? z przyjacielem:
– Oboje musieli?my szybko dorosn?? i oboje nie zaznali?my beztroskiego dzieci?stwa, tak jak wi?kszo?? naszych rówie?ników. Nigdy nie pracowali?my razem, ale zawsze ?wietnie czuli?my si? we w?asnym towarzystwie.  Atorka podkre?la?a te?, jak wa?ny w ?yciu Michaela by?… ?miech. – Pami?tam, jak próbowa? nauczy? mnie swojego kroku moonwalk. Bezskutecznie! W ko?cu roz?o?y? bezradnie r?ce i… parskn?? ?miechem!

Nie tylko Brook zapamieta?a Jacksona jako u?miechni?tego ch?opaka, który uwielbia? robi? psikusy, lubi? ?mia? si? i ?artowa?, lub cho?by u?miecha? si?. Podobnie zapami?ta go wielka przyjació?ka piosenkarza, Elizabeth Taylor, ale te? Steve Wonder, Mariah Carey czy Lionel Richie.

Na zupe?nie inny wymiar osobowosci Michaela zwróci? natomiast uwag? Berry Gordy, szef wytwórni p?ytowej, dla której Michael nagrywa?. W swoim przemówieniu powiedzia?:
– Michael mia? tak naprawd? dwie osobowo?ci. Jedna z nich to nie?mia?y jak dziecko facet o rozbrajaj?cym u?miechu. Jednak gdy stawa? on na estradzie, przed milionami fanów, wst?powa? w niego inny duch. Jackson przemienia? si? w dzikie zwierz?, które nie mo?e zosta? pokonane przez nikogo!

I tak jest do dzi?! Muzyka Jacksona, która jest rozpoznawalna ju? po pierwszych taktach, przetrwa wieki. W takich w?a?nie sytuacjach najlepiej sprawdza si? maksyma poety staro?ytnej Grecji, Horacego: ,,Non omnis moriar”… Miliony fanów na ca?ym ?wiecie ogarn??a po ?mierci ich idola histeria. Z pó?ek masowo znikaj? p?yty, fraza ,,Michael Jacson” jest najcz??ciej wstukiwana w wyszukiwarki internetowe. Ale to dopiero pocz?tek. Wkrótce zasypie nas lawina gad?etów zwi?zanych z wielkim wokalist?. Powstan? przeróbki jego hitów, kto? zacznie produkowa? koszulki, smycze czy kubki z wizerunkiem Króla Popu. By? mo?e na pó?ki sklepów trafi? p?yty dvd z instrukcj? jak krok po kroku nauczy? si? s?ynnej figury moonwalk? Ma?o kto wie, ?e prowadzone s? rankingi, informuj?ce który z artystów najlepiej zarabia po ?mierci. Do tej pory niew?tpliwym liderem w tej kategorii by? oczywi?cie inny Król; Elvis Presley, niegdy? te?? Jacksona. Teraz prawdopodobnie zostanie on zdetronizowany przez autora s?ynnego albumu ,,Thriller”.
Komercji nie uda?o si? te? unikn?? w przypadku uroczysto?ci po?egnalnej osoby, która by?a w?asno?ci? wszystkich. Takie odczucia towarzyszy?y zreszt? ka?demu, kto w naszym kraju ogl?da? uroczystosci po?egnalne. Bogato zdobiona trumna, ?piewy gospel, ?miechy osób, które kolejno wspomina?y Michaela… To mog?o urazi? niejednego widza. Jednak, gdy zmienimy punkt widzenia i uwzgl?dnimy fakt, ?e zmar?y nale?a? do innego kr?gu kulturowego ni? nasz, zrozumiemy, dlaczego podczas wspominania Jacksona tyle by?o ?miechu i rado?ci.

Na szcz?scie jednak wspomniano równie? o tym, jak wiele dobrego dla ?wiata, a zw?aszcza dla dzieci, zrobi? Jackson. Du?o mówi?o si? tego wieczora o jego fundacji pomagaj?cej chorym dzieciom, o tym, ?e zawsze znalaz? czas by odwiedzi? powa?nie chorych, nawet gdy nie mogli oni korzysta? z luksusów, wreszcie poruszono jeszcze jeden wa?ny w?tek. Otó? Michael Jackson, Afroamerykanin, dzi?ki swej sztuce i scenicznej osobowo?ci otworzy? wiele drzwi przed swoimi pobratymcami. Uczestnicy wydarze? pogrzebowych tak bardzo akcentowali ostatni? zas?ug? wokalisty, ?e zdali si? zapomnie? o tym, jak wiele operacji plastycznych, zniekszta?caj?cych jego wygl?d przeszed? bohater tej nocy.

Dzi? wielu wspomina Michaela Jacksona, wydaje s?dy, analizuje jego post?powanie i tre?? piosenek. Jednak wszyscy zgodni s? co do jednego: wydarzeniem, które mia?o miejsce podczas po?egnania z muzykiem, a które najg??biej zapad?o w pami?? fanów i widzów by?y s?owa córki artysty, Janet, która dr??cym g?osikiem, otoczona przez kordom ciotek i wujków wyszepta?a do mikrofonu:
– Chce tylko powiedzie?, ?e odk? si? urodzi?am, tata by? najlepszym tatusiem pod s?o?cem. Chc? jeszcze powiedzie?: kocham ci?!


Wpisz komentarz

  1. 26 lipca 2009 00:37

    ajslejdii:

    i wszyscy zaraz zapomnieli jak to takie cudowne portale jak ten jeszcze jaki? czas temu rozpisywa?y si? na temat pedofilii i Michaela Jacksona … 🙂 pogratulowa?.

  2. 5 sierpnia 2009 05:59

    mona:

    Chcialabym tylko wiedziec gdzie byli kochajacy rodzice rzekomo molestewanych ,niewinnych dzieciatek.Jak mozna bylo pozwolic dzieciom zostawac na noc u kogo kolwiek ,przeciez MJ nie mieszkal sam w Newerladzie ,tam bylo poza nim mnostwo pracownikow ,ktorym tez bbym nie bardzo ufala jako matka.To cale posadzenie bylo szyte grubymi nicmi,chodzilo tylko i wylacznie o wyludzenie pieniedzy .A 14letnie dzieci juz nie sa takimi niewiniatkami,juz niejedno widzialy i slyszaly chocby i w domu rodzinnym ,w telewizji ,ktora jest pelna pornografii ,ze nie wspomne o computerze

Podobne posty:

/* */?>