www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ojciec astystentki oskar?a Ibisza!

Podstarza?y lowelas, zmanierowany gwiazdor?! Emocje si?gn??y zenitu!

Ju? od tygodni huczy o zwi?zku Krzysztofa Ibisza z m?odsz? o 22 lata, jego osobist? asystentk?, Paulin? Piosik.

Przed ?wi?tami prasa donosi?a,?e matka Pauliny zaprosi?a Ibisza na ?wi?ta. Z czego wynika, ?e by?a pozytywnie nastawiona do niedosz?ego zi?cia. Jednak ojciec Pauliny, ma odmienne zdanie na temat zwi?zku córki z facetem w jego wieku …(ojciec nie mieszka z matk?)

Pan Zygmunt o córce szczerze rozmawia? z Faktem

„Nie mog? patrze?, jak marnuje sobie ?ycie u boku kogo?, z kim nie czeka j? ?adna przysz?o??. Przecie? to rozwodnik, któremu rozpada si? ju? drugie ma??e?stwo!

Moja córka zas?uguje na kogo? lepszego ni? podstarza?y lowelas, który wykorzysta j? i porzuci”

Mo?e ojciec Pauliny nie wzi?? po uwag? jednego, wedle starego przys?owia „do trzech razy sztuka” mo?e tym razem Ibisz liczy, ?e w ko?cu u?o?y sobie ?ycie osobiste?

Ale na podstarza?ym lowelasie si? nie sko?czy?o …

„Paulina zawsze by?a skromna i nie?mia?a. Jednak odk?d wyjecha?a do Warszawy, bardzo si? zmieni?a. Ibisz zawróci? jej w g?owie i omota? j?. Jest za?lepiona.

Jako jej ojciec czuj? si? w obowi?zku, by j? ostrzec przed zmanierowanym gwiazdorem, któremu zale?y tylko na przygodzie z du?o od niego m?odsz? i ?adn? dziewczyn?

Trudno si? dziwi? Panu Zygmuntowi, ?e jego emocje si?gaj? zenitu, gdy mówi o swojej ukochanej córce o?lepionej rzekomo mi?o?ci? do podstarza?ego lowelasa i zmanierowanego gwiazdora. Doskonale rozumiemy jego wzburzenie, cho? w s?owach móg? jednak poprzebiera?.

Ale z jednym si? nie zgodzimy! Pan Zygmunt w akcie obrony córki powiedzia?

„Ja znam swoj? córk? i wiem, ?e to dobra, uczciwa i porz?dna dziewczyna, a nie jaka? pierwsza lepsza, która Z BYLE KIM PÓJDZIE DO ?Ó?KA

Pewnie dobra., uczciwa i porz?dna, ale je?li, to przecie? z byle kim do ?ó?ka nie posz?a ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>