www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Michalczewskiemu na nowej drodze ?ycia, wró?ki przepowiedzia?y…

Trzy osoby z kr?gu s?awnych wró?y wypowiedzia?y si? na temat zawieranego przez „Tygrysa” ju? wkrótce zwi?zku ma??e?skiego i stwierdzi?y jednoznacznie, ?e…

?e b?dzie po prostu super. Ile forsy ka?dy wy?o?y?by ?eby us?ysze? tak? prognoz? i ?eby oczywi?cie si? spe?ni?a. Dariusz nie musia? si? kosztowa? gdy? Super Express zafundowa? mu taki seansik. Wyroczniami by?y specjalistka od magii i energii Maja B?aszczyszyn, wró?ka Urszula oraz astrolog David Harkley. Ju? na wst?pie s?ynny bokser dosta? niez?ego kuksa?ca – b?d? dzieci, i to nie jedno, ale dwoje. Pierwsza powinna by? dziewczynka, potem na ?wiat przyjdzie syn ( SE ).
I wszystko w przeci?gu 5 lat.

W nadchodz?c? niedziel? Dariusz „Tygrys” Michalczewski ( 41 l.) i Barbara Imos ( 29 l.) stan? na ?lubnym kobiercu. To, co nast?pi po magicznym „TAK” wydaje si? bajkowe.

Mi?dzy dwojgiem tych ludzi jest wzajemna atrakcyjno?? seksualna. Jest to zwi?zek ciekawy erotycznie i intelektualnie. Nieuchronny i intensywny. Jeste?cie lud?mi, którzy nie tylko potrafi? wspaniale si? bawi?, lecz równie? lubi? prac? i potrafi? wiele w tej dziedzinie ?ycia osi?gn?? – brzmi przepowiednia.

Panie Darku, bardziej pa?skim a nie obcym zdaniem, jak b?dzie?

Czego i my ?yczymy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>