www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? zostawi? Kasi? Figur?? B?dzie rozwód?!

O kryzysie w ma??e?stwie Katarzyny Figury i Kaia Schoenhalsa g?o?no ju? od kilku miesi?cy. Czy plotki i podejrzenia znajd? w ko?cu swoje potwierdzenie na sali s?dowej?

Kasia Figura przesz?a jaki? czas temu niesamowit? metamorfoz?. Znacznie schud?a i odm?odnia?a.

Wydawa?oby si?, ?e ka?dy m?? chcia?by, aby jego ?ona pi?knia?a z dnia na dzie?. Wida? Kaiowi, m??owi Kasi to nie wystarcza?o …

Razem w ?yciu i razem w interesach. Tak by?o do tej pory. Niestety podejrzenia o k?opoty w ma??e?stwie Figury z ka?dym dniem s? coraz bardziej pewne.

Okazuje si?, ?e m?? Kasi wyjecha? do Stanów. Trudno powiedzie?, czy w ogóle wróci, bo zamierza tam otworzy? w?asn? restauracj?. Znajomi Figury s?dz?, ?e to koniec tego ma??e?stwa.

Czy?by w nied?ugim czasie czeka? nas rozwód roku?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>