www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? Skrzyneckiej nie chcia? do „Ta?ca z gwiazdami!”

Chyba nie by?oby mu tam najgorzej!? Czemu Marcin ?opucki nie skorzysta? w oferty udzia?u w programie?

Wyst?p w tanecznym show by?by przecie? dla ?opuckiego po??czeniem przyjemnego z po?ytecznym. Za ka?dy odcinek na jego konto wp?ywa?aby odpowiednia kwota, a on w towarzystwie jednej z urodziwych tancerek, móg?by trenowa? ostro do cotygodniowych odcinków Ta?ca z gwiazdami na ?ywo, gdzie ju? pod czujnym okiem wspó?prowadz?cej program i jednocze?nie jego ?ony, Katarzyny Skrzyneckiej, dawa?by popisy swoich tanecznych umiej?tno?ci na parkiecie. Ale ?opucki z oferty nie skorzysta?.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>