www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk-Pazura, od striptizu po CBA!?

Pami?tacie jeszcze pocz?tki kariery Weroniki?

Weronika przyjecha?a do Polski z Kijowa w 1991 roku.

Swoj? karier? rozpocz??a od ta?czenia w trójmiejskich nocnych klubach ze striptizem. Od 1994 roku by?a zwi?zana z aktorem, Cezarym Pazur?, za którego wysz?a za m?? rok pó?niej.

Marczuk_Pazura_Weronika_Pazura_Cezary

Marczuk_Pazura_Weronika

Marczuk_Pazura_Weronika_Pazura_Cezary

W 2007 roku wzi?li rozwód. Czy?by Czarek ju? wtedy zw?szy?, ?e Weronika to niez?e zió?ko?

Marczuk_Pazura_Weronika_Pazura_Cezary

Dziwi nas, ?e osoba, która osi?gn??a zarówno sukces medialny, jak i biznesowy wywin??a taki numer. Czy by?o warto?

?eby by?o ?mieszniej Weronika M.-P. zosta?a niedawno prezesem zarz?du firmy WSEInfoEngine S.A. zajmuj?cej si?… zwi?kszaniem przejrzysto?ci dzia?ania spó?ek gie?dowych. My tymczasem ju? zastanawiamy si?, kto zast?pi j? w jury kolejnej edycji programu „You Can Dance”.

Marczuk_Pazura_Weronika

Marczuk_Pazura_Weronika_Pazura_Cezary

Marczuk_Pazura_Weronika

Szok! Skandal! Marczuk-Pazura zatrzymana przez CBA!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>