www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandarynie grozi wi?zienie!?

By?y wspó?pracownik domaga si? wyp?aty.

Super Expres podaje, ?e dzisiaj zapadnie decyzja o wznowieniu procesu w sprawie wyp?aty by?emu wspó?pracownikowi Marty Wi?niewskiej, pieni?dzy za wykonan? prac?. W tabloidzie czytamy:

„Marek So?nicki (44 l.) przez rok wspó?pracowa? z Mandaryn?. By? wspó?autorem jej piosenek, np. „Heaven”. Cz?sto ?piewa? razem z ni?. Jak twierdzi, nie dosta? za prac? zap?aty ani od piosenkarki, ani od jej mened?erki. – S? winne panu So?nickiemu oko?o 750 tysi?cy z?otych – mówi mecenas muzyka.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>