www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna o ?wi?tach i Michale Wi?niewskim

?wi?ta to czas pojednania i porozumienia. W przypadku Marty Wi?niewskiej okres ten to czas sp?dzony z najbli?szymi, partnerem a nawet jego matk?. A co do Micha?a Wi?niewskiego to…

Nawet matka Micha?a Szatkowskiego jest zaproszona na ?wi?ta do domu Marty. To ju? o czym? ?wiadczy. Jak stwierdzi?a w „Na ?ywo” tak rodzinie ju? u nich jest – „W takiej atmosferze wychowujemy dzieci„.

Jak wygl?daj? jej kontakty z Micha?em Wi?niewskim? Mi?dzy nimi nie jest ju? tak „ostro”, ale te? nie ma mowy o jakich? wspólnych planach czy przedsi?wzi?ciach. „Micha? raczej nas nie odwiedza. Zwykle mój ojciec zawozi dzieci do niego, a potem odbiera. Przynajmniej tak by?o na Bo?e Narodzenie. Pojecha?y, ubra?y choink?, poczeka?y na Miko?aja i wróci?y do nas. Nie wiem, jak b?dzie teraz, ale do Wielkanocy zd??ymy si? jeszcze dogada?. Nie rzucamy ju? w siebie siekierami i nie kr??ymy dooko?a, jak po polu minowym. Staramy si? znale?? jaki? kompromis. Dzwonimy do siebie, gdy zaistnieje potrzeba. Spotykamy si? w przedszkolu, na imprezach okoliczno?ciowych dzieci. Potrafimy ju? chyba ze sob? rozmawia?. To wielki post?p. Oby tak dalej. Najlepiej ?eby nikt nikomu nie wchodzi? w drog?. Wtedy si? dogadamy„.

W temacie kariery b?dziemy mieli okazj? ju? wkrótce pozna? nowy materia? i nowy styl Mandaryny. Jak zapewnia Marta to ju? bardzo „dojrza?a” produkcja.

Po?ród tych wszystkich pozytywnych wiadomo?ci pojawia si? temat zdrowia Marty. Ma problemy z cukrzyc? i musi si? równie? skupi? na dba?o?ci o zdrowie „Wyl?dowa?am w szpitalu nie?wiadoma tego, ?e prowadz? z?y tryb ?ycia. Bo jak cz?owieka nic nie boli, to my?li, ?e jest nie?miertelny. Dlatego teraz staram si? o siebie dba? i m?drze planowa? wszystkie swoje zaj?cia„.
Zdrowia i Weso?ych ?wi?t!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>