www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan rezygnuje z prezerwatyw!

To go mo?e s?ono kosztowa?!?

Rados?aw Majdan podpisa? niedawno ?wietny kontrakt. Mia? sporo zarobi? dzi?ki reklamowaniu prezerwatyw firmy Taboo. Niestety wizerunek Dody by?ej ?ony Majdana (obecnie znowu si? spotykaj?) zosta? wpl?tany w t? reklam?. Z tego powodu Majdan wycofuje si?

O?wiadczam, i? nie mog? uto?samia? si? z obecn? kampani? reklamow? firmy Taboo, gdy? nie mia?em wp?ywu ani te? nie autoryzowa?em zdj?? z moim udzia?em, a to by?o warunkiem pojawienia si? ich w ogólnej publikacji. Ponadto nie mog? zgodzi? si? na u?ywanie tanich chwytów reklamowych nawi?zuj?cych do Doroty, gdy? nie mia?a z tym nic wspólnego, ani tym bardziej nie by?a to jakakolwiek gra z jej strony. Nie chc? dodawa? nic wi?cej w tej sprawie ?eby nie zaognia? sytuacji, maj?c jednocze?nie wol? i nadziej?, ?e umowa ta zostanie rozwi?zana”.

Jedno jest pewne, kompletnie si? nie zrozumieli?my z w?a?cicielami tej firmy co do wygl?du i prowadzenia kampanii reklamowej z u?yciem mojego wizerunku”. (cyt.SE)

Ciekawe czy Doda mia?a wp?yw na tak stanowcz? decyzj? Radka?

I czy Majdan przewidzia? jeszcze jedno, w tej umowie, jak w ka?dej standardowej z pewno?ci? by?y kary umowne …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>