www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan dla Dody straci 200 tysi?cy?

Radek Majdan ma powa?ny dylemat

Jak donosz? sieciowe wie?ci, udzia? Radka w kampanii reklamowej prezerwatyw Taboo, bardzo nie spodoba? si? jego by?ej ?onie Dodzie. Podobno to za jest spraw?, Radek wyda? o?wiadczenie o ch?ci wycofania si? z zawartego z kontraktu.

Zastanawiali?my si?, czy Majdan dobrze przemy?la? sobie t? rezygnacj?, bo przecie? ka?da umowa ma klauzule o kosztach rezygnacji. Teraz okazuje si?, ?e oprócz mo?liwego obci??enia z uwagi na rezygnacje, Radek b?dzie musia? tak?e zwróci? zadatek, jaki przyj?? wcze?niej od Taboo … ca?e 200 tysi?cy z?otych!

Czy odda pieni?dze i ukorzy si? przed swoj? królow?, czy mo?e jednak nie wycofa si? z reklamy?

Na rozwój wydarze? musimy poczeka?, ale jak ju? nie jeden raz okazywa?o si?, w przypadku tej pary: Doda-Majdan, nic nie jest przewidywalne.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>