www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Madonna si? ko?czy?

Tylko przeczytajcie jej „list? ?ycze?”…


extratv

Madonna ostatnio troch?, jakby to delikatnie uj??, zdzicza?a. Ale to przeros?o nasze oczekiwania. Oto lista warunków, na których Guy Ritchie mo?e spotka? si? z dzie?mi (tak, równie? jego dzie?mi).

1. W ?adnym wypadku dzieci nie mog? czyta? gazet, magazynów oraz ogl?da? telewizji i filmów na DVD

2. Musz? si? trzyma? makrobiotycznej, wegetaria?skiej i organicznej diety oraz nie spo?ywa? przetworzonych produktów

3. Woda, któr? b?d? pi?, musi by? wod? kabalistyczn?!

4. Maj? nosi? wy??cznie ubrania, które spakowa?a im matka. Je?li b?d? musia?y co? kupi?, rzeczy te nie mog? by? wykonane r?cznie

5. W miejscach publicznych r?ce dzieci powinny by? na bie??co myte dezynfekuj?cym spray’em

6. Nie mo?na kupowa? im zabawek, które s? niezdrowe lub wadliwe

7. Nie mo?na rozmawia? z nimi o separacji i rozwodzie rodziców

8. Madonna musi mie? mo?liwo?? rozmowy telefonicznej z nimi 3-4 razy dziennie

9. Ch?opcy nie powinni by? przedstawiani ?adnym znajomym Guy’a, zw?aszcza kobietom (!)

10. Ch?opcy nie mog? zosta? sfotografowani z Guy’em. Do niego nale?y zapewnienie ochrony, by taka sytuacja nie mia?a miejsca

11. Podczas usypiania dzieci nale?y im czyta? ksi??k? pt. „Dawid i angielska ró?a” autorstwa Madonny” – pisze Super Express.

Wspó?czujemy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>