www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krupa chce wreszcie normalno?ci!

G?o?no jest wsz?dzie o losach rozpadaj?cego si? zwi?zku Dariusza Krupy z Edyt? Górniak. Rozwód wydaje si? nieunikniony i dlatego Darek postanowi? troch? posprz?ta?!

Pierwszy krok, jaki podj?? Krupa to likwidacja dotychczasowej firmy producenckiej EG Production z inicja?ami Edyty Górniak w nazwie. Na jej miejsce powstanie inna firma z tej bran?y i jak zapewnia Darek jej nazwa nie b?dzie mia?a nic wspólnego z Edyt? Górniak. Firma nie mo?e przecie? funkcjonowa? z nazw?, w której s? inicja?y osoby, której w niej nie ma...- dodaje Krupa.

Dariusz_Krupa

W niezr?cznej sytuacji, jaka powsta?a po odej?ciu Edyty od Darka taka decyzja by?a niezb?dna. Nie ma ju? mowy o jakichkolwiek za?y?o?ciach w ich zwi?zku a tym bardziej w kwestiach finansowych. Jak dowiadujemy si? z SE od kilku dni Edyta Górniak korzysta z us?ug mened?erskich firmy Rochstar.

Dariusz_Krupa_i_Edyta_Górniak

Po rozwi?zaniu tej kwestii Darkowi pozostaje jeszcze jeden, bodaj najwa?niejszy problem. Chodzi mianowicie o ich pi?cioletniego synka Allana. Darek zapewnia, ?e b?dzie walczy? o syna cho? wie, ?e s?dy najcz??ciej pozostawiaj? dzieci pod skrzyd?em matki. Darek strasznie martwi si? o Allanka. Ch?opczyk bardzo prze?ywa t? sytuacj?. Raz jest z mam?, raz z tat? , a to nie jest dla niego dobre.– mówi znajomy pary, który chce pozosta? anonimowy (SE).

Dariusz_Krupa

Wszystko w r?kach s?du, który wnikliwie zbada wi?zi psychologiczne pomi?dzy dzieckiem a ka?dym z rodziców. Gdyby wydanie wyroku zale?a?o od opinii znajomych pary sprawa by?aby prostsza. Wszyscy wiedz? jak dobrym i kochaj?cym ojcem jest Darek.

Edyta_Górniak

A wy jak my?licie, kto powinien opiekowa? si? Allankiem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>