www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koniec wojny Ibisza z ?on?!?

Jest szansa, ?e zako?czy si? trwaj?ca od d?u?szego czasu wojna s?owna pomi?dzy nim a jego ?on? Ann? –  Krzysztof Ibisz pójdzie na ugod?.

Podobno Ibiszowie doszli do porozumienia i rozwód odb?dzie si? bez ?adnych potyczek. Mo?e pogodzili si? bior?c pod uwag? cierpienia, jakie przechodzi ich dziecko, patrz?c na walk? mi?dzy dwoma najbli?szymi mu osobami. To chyba jedna z rozs?dniejszych decyzji, jakie mogli podj?? …

Nowak_Ibisz_Anna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>