www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jaruga-Nowacka: To moje miejsce na ziemi!

Tygodnik Na ?ywo zamieszcza wspomnienie pos?anki, która odesz?a niespodziewanie, tu? przed tym, jak po raz drugi mia?a zosta? babci?.

Urodzi?am si? w Gda?sku. Tutaj mój dziadek ma nawet swoj? ulic?, Czy?ewskiego, w uznaniu dla jego walki o polsko??. Mój te?? ma na Politechnice Gda?skiej aul? swojego imienia. To jest moje miejsce na ziemi – mówi?a kiedy? o Gda?sku.

Prywatnie Izabela Jaruga-Nowacka by?a troskliw? ?on? oraz matk? Barbary i Katarzyny, a tak?e babci? rocznego wnuka Kubusia – jego zdj?cie zawsze nosi?a przy sobie. Za dwa tygodnie ponownie mia?a zosta? babci? – czytamy w tygodniku.

Ceniona g?ównie za swoj? dzia?alno?? na rzecz równych praw dla kobiet i m??czyzn, równego dost?pu do edukacji dla dzieci i m?odzie?y oraz wspierania programów rz?dowych na rzecz do?ywiania dzieci i zapobieganiu bezdomno?ci, odesz?a w czasie lotu do Katynia na uroczysto?ci upami?tniaj?ce mord Polaków. Mia?a 60 lat.

Jaruga_Nowacka_Izabela

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>