www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jackson ZAMORDOWANY?

Policja tego nie wyklucza…

Oliwy do ognia dola? szef policji w Los Angeles, William Bratton. W wywiadzie udzielonym telewizji CNN o?wiadczy?, ?e nie wyklucza si? morderstwa Jacksona.

To, czy sprawa b?dzie traktowana jako kryminalna, zale?y od wyników sekcji zw?ok. A te b?d? dopiero znane za oko?o dwa tygodnie. Na razie nie ma równie? wyników niezale?nej sekcji zw?ok, któr? zleci?a rodzina artysty.

Po ?mierci Jacksona na jaw zacz??y wychodzi? dramatyczne fakty z jego ?ycia. Okaza?o si?, ?e król popu by? uzale?niony od leków przeciwbólowych. Jak twierdz? osoby zwi?zane z rodzin?, Jacko móg? za?ywa? dziennie nawet 55 tabletek u?mierzaj?cych ból. ” – pisze SE.

Ju? sami nie wiemy, co o tym my?le?. Czekamy z niecierpliwo?ci? na kolejne doniesienia w tej sprawie.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>