www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak i Krupa po rozwodzie, jeszcze we wrze?niu!?

Nie b?dzie zabawy w separacj?.

Od wiosny tego roku obserwujemy konflikt w ma??e?stwie Darka Krupy i Edyty Górniak. I cho? pocz?tkowo wydawa?o si?, ?e wyprowadzka Edyty, to tylko element kryzysu, który toczy? ich zwi?zek, ?e jednak wszystko wróci do normy.

Niestety po doniesieniach prasowych o nowym zwi?zku Edyty, zmianie wiary, walce z Darkiem o syna Allana i wreszcie po wywiadzie, w którym Edyta zwierza?a si? z „trudów” ?ycia z Darkiem, – jego znajomi informowali pras?, ?e Darek ma do?? – chce rozwodu.

Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta

Nikt jednak nie przypuszcza?, ?e sprawy potocz? si? tak szybko. Super Express donosi, ?e Górniak i Krupa uzyskaj? rozwód jeszcze w tym miesi?cu!

Obydwoje uznali, ?e rozwiod? si? bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Wi?c sko?czy si? tylko na jednej rozprawie.

Podobno Edyta i Darek s? zgodni wzgl?dem podzia?u maj?tku. Tylko czy ta zgodno?? pojawi si? takze w kwestii opieki nad synem? Ich znajomi ju? teraz donosz? prasie, ?e pod tym wzgl?dem trudno im b?dzie doj?? do porozumienia. Mo?e jednak dla dobra dziecka – o ile  w takiej sytuacji mo?na w ogóle o tym mówi? – nie b?d? przeci?ga? sprawy?

Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>