www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Frytka si? wzbogaci …

… na ?mierci swojego dziadka!

W zasi?gu jej r?ki s? miliony dolarów. Wed?ug najnowszych przepisów ameryka?skiego prawa Agnieszce Frykowskiej (31 l.) przys?uguj? pieni?dze, które zarobi? na swoich piosenkach Charles Manson (74 l.), morderca jej dziadka Wojciecha Frykowskiego (33 l.). Prawnicy Frytki ju? pojechali w tej sprawie do Ameryki.” – donosi Fakt.

A jak zareagowa?a na t? wiadomo?? Frytka?

To dla mnie wspania?a wiadomo?? – cieszy si? Frytka w rozmowie z Faktem. – B?d? mog?a zrealizowa? wreszcie swoje marzenia. Moi prawnicy ju? s? w Stanach i b?d? ubiega? si? o nale?ne mi pieni?dze.”

A mo?e by tak co? nadmieni?a o sprawiedliwo?ci, a nie tylko o kasie …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>