www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak nauczy si? klika?!

Ma?gosia musi podszkoli? swoj? znajomo?? obs?ugi komputera, b?dzie mog?a wi?cej o sobie czyta? …

Szok! W czasie, kiedy 4 latki potrafi? obs?ugiwa? podstawowe programy komputerowe, a emerytki i rencistki ucz? si? obs?ugi komputera, aktorka, cho? w ?rednim wieku, ale daleka od wiekowo?ci, przyznaje, ?e ma problemy z obs?ug? kompa …

Chcia?abym nauczy? si? biegle pos?ugiwa? internetem – powiedzia?a Foremniak. – Jestem tak? osob? troszk? ?yj?c? ponad powierzchni? ziemi i mam w sobie opór przed nowinkami technologicznymi. A internet to wspania?a rzecz i morze mo?liwo?ci – doda?a” (Fakt)

Nie zawsze internet jest taki „wspania?y”,

ale faktycznie to „morze mo?liwo?ci”. Czekamy na informacje o post?pach w nauce.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>