www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda daje popali? Steczkowskiej

Dorota Rabczewska kontynuuje swoj? prywatn? wojn? z Justyn? Steczkowsk?. Wysy?a j? m.in. na… kurs czytania.

Doda stwierdzi?a m.in., ?e  od Steczkowskiej lepiej na ?y?wach je?dzi… Pawe? „Kojno” Konnak. „Koniu, oboj?tnie jakie by? mia? chwile zw?tpienia, pami?taj i ?e i tak je?dzisz lepiej ni? nasza cudowna prowadz?ca” – ironizowa?a Rabczewska.


Jednak prawdziwym ogniwem sporu tym razem sta?y si? s?owa Justyny Steczkowskiej. Prowadz?ca „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” stwierdzi?a, ?e w?ród m?odych wokalistek ?adna nie ma tak pi?knego g?osu jak Edyta Górniak. Oliwy do ognia dola? fakt, ?e zwraca?a si? do niej po imieniu i nazwisku (co rozw?ciecza ró?ow? królow?)

Nawi?za? si? do?? „interesuj?cy” dialog pomi?dzy prowadz?c? a jurork?:

DODA „Widzisz co tu pisze? D-O-D-A. Ca?y czas jeste? zgry?liwa. Nie udawaj milej, po prostu b?d? mi?a.  Poprzednia prowadz?ca, która pomimo ?e te? by?a z bran?y, potrafi?a wymieni? moje imi?. Zawsze mo?esz do mnie jeszcze mówi? królowa.

STECZKOWSKA: „Dzi?kuj? za pouczenie. To nie jest program o nas”
DODA: „Zapraszam na kurs czytania”.

To ju? nie pierwsza potyczka piosenkarek. Po wyst?pie Gosi Andrzejewicz, Steczkowska stwierdzi?a, ?e Gosia jest najwi?ksz? rywalk? Dody, bo obie maj? blond w?osy i ?piewaj? podobne piosenki.

Stwierdzi?a te?, ?e Doda jest ca?a ró?owa.  W odpowiedzi us?ysza?a, ?e „oprócz tego, ?e jest g?upia, jest te? daltonistk?”.

Uff…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>