www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dereszowska i Grabowski k?óc? si? o dziecko!

Ona chce jeszcze jedno, ona ma ju? ich troje.

Gdy Piotr Grabowski zwi?za? si? z Ann? Dereszowsk? mia? ju? dwójk? dzieci z rozbitego ma??e?stwa. Teraz razem z Ann? wychowuj? ma?? córeczk? Lenk?.  I wydawa?oby si?, ?e do szcz??cia im ju? wi?cej nie trzeba (no mo?e poza ?lubem. o którym nic na razie nie wspominaj?), – maj? siebie i ma?e dziecko. Jednak Dereszowskiej to nie wystarcza. Poza zawrotn? karier?, jak? aktorka robi w ostatnim czasie, poza domowym szcz??ciem, Anna chce czego? jeszcze. Chce drugiego dziecka. I tu pojawia si? problem.

Dereszowska_Anna_córka

1 2 3

Wpisz komentarz

 1. 1 kwietnia 2010 17:04

  quick nick:

  Wildsztajn o Dereszowskiej :

  W ?wiecie komediantów
  27 marca 2010
  W ostatni poniedzia?ek w Teatrze Polskim odby? si? pierwszy oficjalny pokaz trzech pierwszych odcinków nowego serialu TVP “Sprawiedliwi” (”… ten ratuje ca?y ?wiat”).

  Fabularny film w re?yserii Waldemara Krzystka ze scenariuszem Wojciecha Tomczyka osnuty jest wokó? losów Polaków, którzy ratowali ?ydów w czasie II Wojny ?wiatowej. Za dzia?anie to grozi?a ?mier? nie tylko bezpo?rednio w nie zaanga?owanym, ale ca?ym ich rodzinom. Warto pami?ta?, ?e nigdzie w zachodniej Europie hitlerowcy nie stosowali tak drako?skich kar, ani tego typu odpowiedzialno?ci zbiorowej. Mimo to w?a?nie w naszym kraju najwi?cej ludzi zaanga?owa?o si? w pomoc ?ydom. W ramach pa?stwa podziemnego powsta?a nawet organizacja “?egota”, która usi?owa?a j? organizowa?. Spo?ród ok. 22 tysi?cy odznaczonych przez Izrael medalem “Sprawiedliwy w?ród Narodów ?wiata” znacznie ponad 6 tysi?cy to Polacy. Film “Sprawiedliwi” to jeden z przyk?adów jak mo?na na nowo i prawdziwie, a przy tym niezwykle atrakcyjnie, opowiada? nasz? najnowsz? histori?.

  Ale ja nie o tym. Otó? jedna z robi?cych w?a?nie karier? aktorek, która w serialu gra wa?n? rol? ?piewaczki, poproszona zosta?a o wyst?p przed pokazem. Odmówi?a. — Dla tych, co tam b?d?, ?piewa? nie b?d?! — Wyja?ni?a. O jak? publiczno?? chodzi?o komediantce? Czy o grupk? niezwykle wiekowych Sprawiedliwych, którzy pofatygowali si? na pokaz filmu zrobionego g?ównie po to, aby ich uczci?? Oczywi?cie, ?artuj?. Komediantka wyra?nie mia?a gdzie? Sprawiedliwych i ca?? ich spraw?. Mo?na natomiast domniemywa?, ?e cechuje si? czym? w rodzaju instynktu, który pozwala wyczuwa?, co jest dobrze widziane na salonach. Film jest produkcji TVP, która jest skandalicznie upolityczniona tzn. nie kocha nale?ycie rz?du, a na jej ekranie znajduj? si? równie? nieprawomy?lne tre?ci. Na pokazie by? prezydencki minister W?adys?aw Stasiak, co dowodzi?o skrajnego upolitycznienia imprezy, a nie by?o ministra rz?du Tuska, co podnios?oby jej rang?. Nad ca?ym pokazem unosi?a si? zreszt? nieprzyjemna wo? IPN-u, któr? sugerowa? ju? wybór tematu filmu. Gdyby traktowa? o mordowaniu ?ydów przez Polaków, to porusza?by odwa?nie trudn? histori?, odk?amywa? polsk? mitologi? i by?by w?a?ciwym zaczynem narodowej debaty. Je?li natomiast pokazuje to co pokazuje, to podbija Polakom b?benka, co zawsze ko?czy si? ?le, gdy? przestaj? oni s?ucha? salonu i jego zagranicznych, np. brukselskich patronów.

  Jeszcze raz zaznaczam: nie pos?dzam wspomnianej damuli o tak daleko id?c? refleksj? czy cho?by o refleksj? w ogóle. Nawet ?ladowa wra?liwo?? uniemo?liwi?aby zachowanie jakie zaprezentowa?a ona we wspomnianych okoliczno?ciach. Charakterystyczne jednak, ?e na imprezie tej nie pokaza?a si? grupka wykonawców filmu, znanych bywalców salonu. Nie posun? si? do odmowy roli w filmie. Tak du?o mo?liwo?ci nie maj?. Ale przyjm? j? z nale?ytym obrzydzeniem. Sprawa ma kilka wymiarów. Jest symptomem infantylizmu naszego czasu. Chodzi oczywi?cie o spo?eczn? pozycj? aktorów. Odbiorcom myl? si? odtwórcy z granymi przez nich rolami. Trudno o wi?kszy przejaw zdziecinnienia. To jednak w równym stopniu dotyczy Polski co USA. Natomiast ta konkretna, przytoczona przeze mnie anegdota mówi nam sporo o naszej rzeczywisto?ci. Sama komediantka nie jest warta felietonu, ale jej zachowanie ods?ania sprawy szersze. Oczywi?cie, gdyby nie mia?a przewrócone w g?owie, odtwórczyni ta, dla przypodobania si? swojemu ?rodowisku, nie odegra?aby owego kiczu nonkonformizmu. Fakt, ?e to zrobi?a, du?o nam mówi o chorobie naszego kulturalnego ?wiatka.

 2. 29 czerwca 2015 09:02

  銉偆銉淬偅銉堛兂銉炪儷銉併偒銉┿兗璨″竷銉儨銉硘銉偆銉淬偅銉堛兂銉愩儍銈般偆銉笺兇銈┿儵:

  whoah this weblog is magnificent i love studying your posts. Keep up the great work! You recognize, many persons are hunting around for this info, you can aid them greatly.

Podobne posty:

/* */?>