www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Anna G?ogowska zatrudni?a Króla!

Ciekawy projekt, nowe wyzwanie i okazja do zarobienia du?ych pieni?dzy!

G?ogowska po udziale w show TVN – u „Taniec z gwiazdami” nie chcia?a ponownie bra? udzia?u w programie. Zaplanowa?a, ?e spe?ni swoje marzenie, wystawi musical i to jeszcze w tym roku.

Nawet je?li mia?abym wystawi? go tylko raz, nie zrezygnuj? z tego projektu. To dzie?o mojego ?ycia” (Fakt)

Oczywi?cie Ania, sama nie by?aby w stanie podo?a? wszystkim pracom, przy musicalu pracuje wiele znanych gwiazd i jej dobrych znajomych ze ?rodowiska tanecznego, w tym narzeczony Marty ?mudy-Trzebiatowskiej, Adam Król.

W zatrudnieniu Króla przy musicalu nie by?oby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ?e to zlecenie wydaje si? by? dla niego, jak manna z nieba. Niestety w aktualnej edycji „Ta?ca z gwiazdami” Adam nie znalaz? pracy. Wi?c G?ogowska chyba go poratowa?a.

Adam oprócz udzia?u w musicalu pracuje tak?e jako choreograf. Na efekty tej pracy musimy niestety poczeka? a? do wrze?nia, wtedy przekonamy si? czy „dzie?o ?ycia” G?ogowskiej stanie si? hitem .. czy kitem.

Mamy nadziej?, ?e hitem, bo Anna to bardzo pracowita i sympatyczna kobieta, wi?c ?yczymy jej dobrze bez wzgl?du na to z kim pracuje …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>