www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Agnieszka Popielewicz ma szans? pokaza? swoje umiej?tno?ci

Ju? nied?ugo b?dziemy mieli okazj? zobaczy? j? w roli prowadz?cej podczas jednego z koncertów Top Trendy.
Niektóre ?rodowiska dziennikarskie ju? dawno skre?li?y Popielewicz z listy efektownych osób showbiznesu. Czy uda jej si? dorówna? innym, do?wiadczonym prezenterom?

213

39

Agnieszka przysz?o?? sw? wi??e z niepewnymi w tych czasach mediami. Zamierza nawet pój?? na podyplomowe studia zwi?zane z t? dziedzin?. Je?eli uda jej si? przekona? do siebie licznych krytyków, prawdopodobie?stwo otrzymania innych, lepszych ofert pracy na pewno wzro?nie.

49

57

64

73


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>