www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

EXTRA: Afera majtkowa i Doda – jest wyrok s?du!

…ale to jeszcze nie koniec sprawy!!!

W dzisiejszym Super Expressie czytamy:

Warszawski s?d we wczorajszym nieprawomocnym orzeczeniu uzna?, ?e Dorota Rabczewska (25 l.) mia?a majtki w czasie imprezy opisywanej w zesz?ym roku przez „Super Express”.

Rabczewska twierdzi?a, ?e redakcja usun??a jej majtki za pomoc? programu komputerowego.

To nieprawda, ale s?d na podstawie zezna? ?wiadków Rabczewskiej orzek?, ?e jednak mia?a bielizn?. Poniewa? nie mo?emy jej dostrzec na prawdziwym zdj?ciu z tego wieczoru – z?o?ymy apelacj? od wyroku.

G?o?na w ca?ym kraju sprawa dotyczy?a artyku?u z 6 lutego 2008 roku pod tytu?em „Doda, za?ó? majtki”. Chodzi?o o oficjaln? imprez?, na której Doda pojawi?a si? tak jak wida? na zdj?ciu.

Zdj?cie nasza redakcja kupi?a od szanowanej agencji fotograficznej, która potwierdzi?a, ?e jest autentyczne, i ?e nikt niczego komputerowo nie zmienia?.

Po publikacji Rabczewska i jej mened?erka Majka Sablewska zarzuci?y nam publicznie manipulacj? zdj?ciem ilustruj?cym ca?y tekst. Redakcja mia?a rzekomo „wyci??” bielizn?, aby ca?o?? uczyni? bardziej atrakcyjn?. S?d nie zaj?? si? spraw? samego zdj?cia: NIE UDOWODNIONO fa?szerstwa agencji fotograficznej ani naszej redakcji. S?dzia uzna?a jednak, ?e naruszono dobra osobiste gwiazdy, m.in. sfer? prywatno?ci.

W ustnym uzasadnieniu wyroku s?dzia Hanna Wawrzyniak stwierdzi?a: „Godno?? przys?uguje ka?demu, niezale?nie, jak jest odbierany przez innych i jak jest znany”. Zaznaczaj?c, ?e niezale?nie od tego, czy dana osoba zachowuje si? prowokacyjnie i jaki ma wizerunek sceniczny.

Wyrok nie jest prawomocny i b?dziemy sk?ada? apelacj?.Niezale?nie od jej rozstrzygni?cia „Super Express” sk?ada pozew do s?du przeciw Dodzie i jej mened?erce za to, ?e zarzuci?y nam sfa?szowanie zdj?cia.” (SE)

Wygl?da na to, ?e o majtkach Dody us?yszymy jeszcze nie raz.

A swoj? drog? prezentujemy wam jedno z wielu zdj?? z tej ubieg?orocznej oficjalnej imprezy oraz jego powi?kszenie. Oczywi?cie BEZ ?ADNYCH PRZERÓBEK KOMPUTEROWYCH.

Mo?e Wy dopatrzycie si? na nim tej spornej bielizny?


Wpisz komentarz

  1. 30 marca 2009 14:12

    siz:

    ojej, a co ona tam ma w majtkach, czego nie maja inne baby?

Podobne posty:

/* */?>