www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

6. edycja programu Jak oni ?piewaj? zapowiada si? oryginalnie

Widowisko odró?nia? si? b?dzie tym, ?e wyst?pi? gwiazdy, które znamy z poprzednich edycji. Zmiany najprawdopodobniej dotkn? tak?e jury. Je?eli Edyta Górniak nie wynegocjuje wysokiej stawki, zast?pi j? Joanna Liszowska. Liszowsk? natomiast zast?pi Cichopek.

liszowska

cichopek

 Wida? ci?g?e wymiany nie powoduj? spadku ogl?dalno?ci programu. Czy ta edycja show b?dzie mia?a widzów? Brak nowych wykonawców mo?e oznacza? znudzenie odbiorców. Jak d?ugo mo?na ogl?da? te same, na dodatek ?piewaj?ce twarze.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>